រើសកម្មករបន្ទាន់ / Farm Workers Wanted

ចំការម្រេចយើងខ្ញុំរើសកម្មករជួយរើសម្រេចសម្រាប់នាំចេញ ទៅបរទេសបន្ទាន់ ។ មានការងារបេះម្រេច និងច្រូតស្មៅគ្របដី
ជុំវិញដើមម្រេចផងដែរ។

ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការ៖ 5 នាក់។
រយៈពេលការងារ៖ មួយខែពេញ (និងអាចមានឱកាសធ្វើការផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយ)។
ថ្លៃឆ្នួល៖ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ។
មានកន្លៃងស្នាក់នៅស្អាតសមរម្យនៅចំការ។
ចំការនៅជិតទីរួមខេត្ត (3-4 គ.ម. ពីរង្វង់មូល)។

សូមទាក់ទង៖ សារុម៖ 012790924, ជូលៀន៖ 012476595។

សូមស៊ែរជាមួយមិត្តភក្តិផង។